آجر سفال قرمز همانند آجر لفتون قرمز از خاک شیل تهیه می شود. این محصول به صورت تمام اتوماتیک تولید می شود.

• مزیت ها :

آجر سفال قرمز به علت استفاده از خاک شیل مقاومت فشاری آن بیشتر است. هچنین درصد جذب آن کمتر از آجر سفال زرد است.