برای تهیه این محصول از خاک شیل استفاده می شود. استفاده از خاک شیل باعث بالا رفتن مقاومت فشاری آجر و کاهش درصد جذب آب آن می شود.

ابعاد : 20×20×20 سانتی متر