تیغه سفالی 20×20 مناسب برای دیواره های خارجی ساختمان می باشد.